Guía do promotor


TITULARES DE PROXECTOS

Con carácter xeral poderán ser beneficiarios das axudas tramitadas ao abeiro deste réxime de axudas:

a) As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado.
b) As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores.
c) As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

PROXECTOS PRODUTIVOS

En iniciativas produtivas, deberán conseguir unha puntuación mínima de 20 puntos no baremo, a porcentaxe de subvención mínimo será do 35 % e o máximo do 50 %.

PROXECTOS NON PRODUTIVOS

Os proxectos deberán conseguir unha puntuación mínima de 20 puntos no baremo.

Nas iniciativas de carácter non produtivo a porcentaxe de subvención aplicarase considerando tres prioridades:

 1. Proxectos de prioridade alta: Máximo de axuda de 90 % - Mínimo de axuda de 70 %
 2. Proxectos de prioridade media: Máximo de axuda de 70 % - Mínimo de axuda de 50 %
 3. Proxectos de prioridade baixa: Máximo de axuda de 50 % - Mínimo de axuda de 30 %

Como norma xeral a porcentaxe de axuda máxima ascenderá ata a 100 % titularidade pública, 90 % titularidade privada.

LÍMITES ESPECIAIS

Os proxectos de elaboración de estudos, celebración de eventos, certames ou feiras, edición de libros ou guías e páxinas web terán un máximo de axuda de 10 000 € por proxecto.

Os proxectos do sector da produción agraria primaria que consistan en pequenos investimentos serán subvencionables cos requisitos que estableza o Réxime de Axudas do Leader 2014-2020. En todo caso, para este tipo de proxectos, o total da renda da unidade familiar, no momento da solicitude de axuda, non poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional vixente. Por outra banda, o resultado final da previsión económica, xuntando a actividade principal non agraria e a renda agraria derivada do proxecto, non poderá superar o quíntuplo do valor do citado salario mínimo interprofesional.

Nos investimentos en centros sociais, a contía máxima de axuda por cada proxecto que supoña un investimento en creación, reforma ou ampliación dun local social non poderá exceder os 50 000 € por proxecto.

Os proxectos de natureza non produtiva estarán limitados a unha axuda máxima de 200.000 € por proxecto.
Aqueles proxectos que non deban ampararse no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de minimis poderán alcanzar os 250.000 € no caso de que a Agader autoríceo expresamente. 

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES

A tramitación dun expediente pasa pola execución completa das seguintes fases:

 • A solicitude da Axuda.
 • Trámites inmediatos á presentación da solicitude oficial de axuda.
 • Acta de non inicio.
 • O Informe Técnico Económico (ICE) e Informe Técnico de Viabilidade (ITV).
 • Criterios de selección e valoración. Baremo.
 • Solicitude de SUBVENCIONALIDAD a AGADER.
 • Priorización de proxectos.
 • Proposta de resolución.
 • Resolución e comunicación da axuda.
 • Seguimento dos proxectos.
 • A solicitude de certificación da actuación. Resolución de pagos.
 • O pago da axuda.
 • Seguimento quinquenal.

 

 

Contacto sede electrónica