Recoñecemento como agrupación forestal de xestión conxunta e como persoa silvicultora activa.

 (Dog) (Procedemento MR608C) (Procedemento MR608B)

Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.

 (Dog) (Procedemento MR443A)

Primeira forestación de terras non agrícolas. 

 (Dog) (Procedemento MR670B)

Axudas para o fomento e apoio ás agrupacións forestais de xestión conxunta e ao asociacionismo forestal.

 (Dog) (Procedemento MR608D) (Procedemento MR608E) (Procedemento MR608F)

Axudas destinadas á mellora das estruturas de produción das explotacións agrarias.

 (Dog) (Procedemento MR404A) (Procedemento MR404B) (Procedemento MR405D) 

 (Procedemento MR405E) (Procedemento MR405F) (Procedemento MR405G)

Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios.

 (Dog) (Procedemento MR340A)

Declaración de proxecto industrial estratéxico.

 (Dog) (Procedemento IN230A)

Avais do Igape.

 (Dog) (Procedemento IG302A)

Subvencións para a transformación dixital, innovación e modernización do sector comercial e artesanal.

 (Dog) (Procedemento CO300C)

Proxectos de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía.

 (Dog) (Procedemento IN422N)

Proxectos de enerxías renovables térmicas nos diferentes sectores da economía.

 (Dog) (Procedemento IN422O)

Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas (financiamento Igape-pemes).

 (Dog) (Procedemento IG535A)

Subvencións a empresas privadas para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia.

 (Dog) (Procedemento IN308D)

Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

 (Dog) (Procedemento PR487A)

Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais.

 (Dog) (Procedemento TR852A)

Axudas ao emprendemento.

 (Dog) (Procedemento TR880A)

Promoción do emprego autónomo.

 (Dog) (Procedemento TR341D)

Bono das persoas autónomas.

 (Dog) (Procedemento TR341Q)

Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas.

 (Dog) (Procedemento TR349F)

Programa nova oportunidade.

 (Dog) (Procedemento TR790A)

Subvención programas de emprego para persoas mozas.

 (Dog) (Procedemento TR353B)

Subvencións a proxectos turísticos para o fomento do turismo enogastronómico.

 (Dog) (Procedemento TU503I)

Axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo.

 (Dog)(Procedemento MT815A)

Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo.

 (Dog) (Procedemento MT809B)

Axudas económicas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas.

 (Dog)(Procedemento MT809E)

Subvención para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas.

 (Dog) (Procedemento IF319A) (Procedemento IF319B)