Guía do promotor

TITULARES DE PROXECTOS

Con carácter xeral poderán ser beneficiarios das axudas tramitadas ao abeiro deste réxime de axudas:

 • As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado.
 • As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores.
 • As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

 

PROXECTOS PRODUTIVOS
En iniciativas produtivas, deberán conseguir unha puntuación mínima de 20 puntos no baremo, a porcentaxe de subvención mínimo será do 35 % e o máximo do 50 %.

PROXECTOS NON PRODUTIVOS
Os proxectos deberán conseguir unha puntuación mínima de 20 puntos no baremo.

Nas iniciativas de carácter non produtivo a porcentaxe de subvención aplicarase considerando tres prioridades:

 1. Proxectos de prioridade alta: Máximo de axuda de 90 % – Mínimo de axuda de 70 %
 2. Proxectos de prioridade media: Máximo de axuda de 70 % – Mínimo de axuda de 50 %
 3. Proxectos de prioridade baixa: Máximo de axuda de 50 % – Mínimo de axuda de 30 %

Como norma xeral a porcentaxe de axuda máxima ascenderá ata a 100 % titularidade pública, 90 % titularidade privada.

LÍMITES ESPECIAIS
Os proxectos de elaboración de estudos, celebración de eventos, certames ou feiras, edición de libros ou guías e páxinas web terán un máximo de axuda de 10 000 € por proxecto.

Os proxectos do sector da produción agraria primaria que consistan en pequenos investimentos serán subvencionables cos requisitos que estableza o Réxime de Axudas do Leader 2014-2020. En todo caso, para este tipo de proxectos, o total da renda da unidade familiar, no momento da solicitude de axuda, non poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional vixente. Por outra banda, o resultado final da previsión económica, xuntando a actividade principal non agraria e a renda agraria derivada do proxecto, non poderá superar o quíntuplo do valor do citado salario mínimo interprofesional.

Nos investimentos en centros sociais, a contía máxima de axuda por cada proxecto que supoña un investimento en creación, reforma ou ampliación dun local social non poderá exceder os 50 000 € por proxecto.

Os proxectos de natureza non produtiva estarán limitados a unha axuda máxima de 200.000 € por proxecto.
Aqueles proxectos que non deban ampararse no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de minimis poderán alcanzar os 250.000 € no caso de que a Agader autoríceo expresamente.

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES
A tramitación dun expediente pasa pola execución completa das seguintes fases:

 • A solicitude da Axuda.
 • Trámites inmediatos á presentación da solicitude oficial de axuda.
 • Acta de non inicio.
 • O Informe Técnico Económico (ICE) e Informe Técnico de Viabilidade (ITV).
 • Criterios de selección e valoración. Baremo.
 • Solicitude de SUBVENCIONALIDAD a AGADER.
 • Priorización de proxectos.
 • Proposta de resolución.
 • Resolución e comunicación da axuda.
 • Seguimento dos proxectos.
 • A solicitude de certificación da actuación. Resolución de pagos.
 • O pago da axuda.
 • Seguimento quinquenal.

MANUAL DE PROCEDEMENTO GDR7 VALDEORRAS

MANUAL DE PROCEDEMENTO LEADER 2014-20

MANUAL DO PROMOTOR GDR7 VALDEORRAS

Como presidenta del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Valdeorras, quiero daros la bienvenida a nuestra página web. Un portal que tiene como misión ofrecer información sobre los servicios que prestamos y sobre las actividades y proyectos en los que estamos trabajando.

Nuestro objetivo como Grupo, conformado en el marco del programa europeo Leader 2014-2020, es actuar como una entidad catalizadora de ideas y propuestas que emanen de los propios habitantes de Valdeorras y repercutan en su entorno más inmediato.

Mediante este enfoque “de abajo a arriba”, tan característico del programa Leader, pretendemos vertebrar iniciativas que ayuden a mantener nuestro medio rural vivo, a fijar población en la comarca y a dinamizar la economía de nuestras comunidades locales.

Service Recipient Says

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen